Poesiaemdia: XXI – Toko

Toko

Jisei to wa (Poemas de Morte)
sunawachi mayoi (Meras ilusões -)
tada shinan (Morte é morte)

Advertisements

About this entry